Zuko SA – Egumbini Lyrics

Zuko SA Egumbini Lyrics (feat. Zitulele Luu)

Awu ndim lo
Phamb’ kwakho
Ndinje nje
Awu ndim lo
Ndim lo phambi kwakho mna

Andizanga kokuqenga nje
Ngoko ndicela ixesha lakho
Ngokuthetha nawe

Umama uthe mandingene egumbini
Ndicel’ amandla kuwe
Ndicel’ amandla kuwe
Andaz’ uphendula kanjani
Andaz’ ucengwa kanjani

Mhlawumbi mand’qale ndithi kuwe
Aw’ wethu osemazulwini
Mal’phathwe ngokungcwele ikamva lakho
Ukumkani bakho babufike
‘Ntando yakho bayenziwe emhlabeni
Njengokuba isenziwe ezulwini
Mak’benjalo nakwisimo sam

Bawo xa ndilahlwa nguwe
Andazi ndobhekaphi na
Ungayeki iintshaba zam zihlekise ngam
Vul’ iiminyango entsikelelo

Awu ndim lo
Phamb’ kwakho
Ndinje nje
Awu ndim lo
Ndim lo phambi kwakho mna

Awu ndim lo
Phamb’ kwakho
Ndinje nje
Awu ndim lo
Ndim lo phambi kwakho mna

Andizanga kokuqenga nje
Ngoko ndicela ixesha lakho
Ngokuthetha nawe

Umama uthe mandingene egumbini (Thixo mdali)
Ndicel’ amandla kuwe
Ndicel’ amandla kuwe

Ndiyakhala, ndiyakhala, ndiyakhala
Ndiyakhala, ndiyakhala, dali ndiyakhala
Amen, amen
Khawumamel’ umthandazo wam
Ubekel’ iindlebe phezu kwam, amen
Amen, amen
Amen, amen

Zuko SA Egumbini Lyrics English Translation

Here I am
In front of you
I’m just like that
Here I am
Here I am before you

I didn’t just roll over
So I ask for your time
By talking to you

My mother told me to go into the room
I beg you for strength
I beg you for strength
I do not know how to answer
I do not know how to plead

Maybe I should start by telling you
Oh my God in heaven
May your future be held sacred
Your kings have come
‘Your will be done on earth
As it was done in heaven
May it be the same in my case

Father when I am rejected by you
I do not know where to turn
Do not let my enemies gloat over me
Open the doors of blessing

Here I am
In front of you
I’m just like that
Here I am
Here I am before you

Here I am
In front of you
I’m just like that
Here I am
Here I am before you

I didn’t just roll over
So I ask for your time
By talking to you

My mother told me to go into the room (God created)
I beg you for strength
I beg you for strength

I’m crying, I’m crying, I’m crying
I cry, I cry, I cry
Amen, amen
Please listen to my prayer
He gives ear to me, amen
Amen, amen
Amen, amen