Zakwe – Thixo Wami Lyrics

Zakwe Thixo Wami Lyrics (feat. Zola, Big Zulu & Riot)

Nkulunkulu onamandla
mdala weZulu no mhlaba
Siyakhuleka baba

Thixo wami, mawungabi kude nami
Izitha Zami, mazingajabuli ngami
Thixo wami, thabatha isandla sami
Ndenze nami, ndibe ngongcwele (Lord God)

ukuvuka ekuseni ke sibonga umdali sisaphefumula
kwabanye bethu kunzima, abalitholanga lelithuba
namanje inkosi sisayidumisa, kuyolamula ithuna
sphila nzima sivika abathakathi abagila lemkhuba
sithoba abalele ezibhedlela abagulela ukufa
sithinte abahlezi emajele bengenzangaphutha
ngikhulekela abasemkhukhwini abavika imvula
ngikhulekela abangiyitholi imisebenzi bebe bafuna
sikhulekela abantu besimame ukuthi basimame
thabatha isandla sami, inkinga zomhlaba siyinqande
abanye bakhetha izindlela ezimbi sekunzima manje
uzubathethelele mdali la kunzima ngaphandle
Nkosi ngiyazi labantu esibabiza ngezitha, abantwa bakho eh
Kodwa ngiyacela, ngiyacela, ukhulume nabo, behlise ulaka lwabo eh

Dear God, yimi futhi ngizokubekela
I might be long, get a chair, baba ngizokusikela
Dear God onginike bona bayakhanya
Bahlinzelwa bebancane, fede grand akunandaba
Dear God bangihluthula umoya
Wena uthi angithule mina ngifuna ukubangena like
Bha Bha Bha, ngifuna ukubangena
Dear God where to from here?
Kudala ngimemeza, can you really really hear?

Bahlokoloza uZola, can you really really hear?
Hello Hello, yoh God are you there?
(yoh God are you there)
Back to the studio ngibaphindele ke
Back to the radio, ngiyidlale ke
Dear God mayihlehla ithatha amandla
Dear God I’m done here, uva uZakwe

Baba kunzima emhlabeni
Ngathi sesiphila ney’lwane entabeni ay
mina ngazishiya eshlabeni
Kodwa namuhlanje, zingifuna emnyakeni
Thixo wami, oh ngibambe isandla sami
Ngiweze nami, umfula nomugcweleu
Lapha engikhona kunzima
Ngipha amandla, nami ngilime eyami indima
Angifuni ukuba yisdina
Mangikokota angiceli, iminyango bayayikhiya/
Ngicela ungiphe amandla
Baba somandla nami ngicela ungiphe inamba
Ngizokufonela nami ngibike usizi lwami la
Kuzitha zami sengikhathele zinhlamba

RELATED POST:   Drake – Search & Rescue Lyrics

Zakwe Thixo Wami Lyrics English Translation

Mighty God
elder of heaven and earth
We pray, father

My God, do not be far from me
My enemies, don’t be happy about me
My God, take my hand
Do me too, be holy (Lord God)

waking up in the morning and thanking the creator while we are still breathing
for some of us it is difficult, they did not get this opportunity
we still praise the king, the grave will intervene
Let’s live hard and avoid the witches who fall into this habit
nine are in hospitals who are terminally ill
we have touched those who are in prisons without making a mistake
I pray for those in the snow who avoid the rain
I pray for those who cannot find the jobs they are looking for
we pray for the people we support to support us
take my hand, stop the world’s problem
some choose bad ways it is difficult now
You will forgive the creator, this is difficult outside
Lord, I know the people we call enemies, your people
But please, please, talk to them, let them reduce their anger

Dear God, I am and I will provide for you
I might be long, get a chair, father I will cut you
Dear God, the ones you gave me are bright
They were operated on at a young age, fede grand doesn’t matter
Dear God, they took my breath away
You tell me not to be quiet, I want to come in like that
Bah Bah Bah, I want to enter them
Dear God where to from here?
I’ve been shouting for a long time, can you really really hear?

RELATED POST:   Bad Gyal – Chulo Lyrics

They shouted at Zola, can you really really hear?
Hello Hello, yoh God are you there?
(oh God are you there)
Back to the studio I went back to them
Back to the radio, then I played it
Dear God, let it go back and take power
Dear God I’m done here, Zakwe hears

They became difficult in the world
I said that we are living with the animal in the mountain
I left myself in the world
But today, they want me in the year
My God, oh hold my hand
I came with me, the river and the full
Where I am is difficult
I give strength, and I have cultivated my own role
I don’t want to be boring
I don’t want to beg, they lock the doors/
Please give me strength
Father of strength, please give me a number
I will also call you and report my grief
I am tired of insults from my enemies