Szpaku – Alf Lyrics

Alf Lyrics By Szpaku

Pokochali moje smutki – jak bez łez, to jest regres dla nich
Mam wrażenie, że Ci moi fani, to chcą, żebym upadł, nagrał o tym tracki (smutne)
Miałem konflikty już chyba tu z każdym, bo nigdy nie dałem se napluć do kaszy (nie)
Pytasz, co myślę o scenie? Że szczerych tu jednym kamieniem bym trafił
Przypałów nie zliczę, bo sam sobie jestem PR’em, chłopaku
I może nie umiem, ale dla mnie szczere to jak gadka po pijaku
Nie umiem w deal’e, bo nie umiem gadać z kurwami
Nie umiem w wasze zasady, nie umiem być przy was wyluzowany (nieee)

Nadal nie umiem w wywiady, nadal jest plute na lamy (ha tfu!)
To znaczy lamusów, co tylko tu będą jak będzie coś słychać o Tobie
Nie jestem celebrytą, z dala od kamer, tylko z muzy pitos
Sram na gale pełne pokemonów, cudaków, wieśniaków i kurwiszonów
Na “Dzieci Duchy” nagrałem tu klipów za pół miliona
I nic od sponsora, bo mam jedno logo, którego nie lubię tu z gównem krzyżować
A siano miałem z “Atypowego” – tam na klipy 8k
“Różowa Pantera” to freestyle w sztosie – jakby ktoś pytał, czy ryje mnie procent…

Spadłem jak Alf, prosto z nieba
Gadam w Twoim języku, ale dogadać się nie da (nie da)
Z armią Zergów, moją Kerrigan
Mamy plan, żeby zdobyć świat!
Spadłem jak Alf, prosto z nieba
Gadam w Twoim języku, ale dogadać się nie da (nie da)
Z armią Zergów, moją Kerrigan
Mamy plan, żeby zdobyć świat!

Nie umiem gadać za pomocą telefonu (po sygnale nagraj wiadomość)
Dlatego nie mam na odległość ziomów, dlatego nie ma mnie dla nich jak potworów
Dlatego jestem potworem, w świecie, który niszczy człowiek
Kumasz? Wszystko, co robię, to robię wbrew Tobie
Często nie zgadzam się z tym, co mówisz o mnie, mój drogi słuchaczu
Ale dałbym się tu pociąć, żebyś mógł mówić, co mówisz, dzieciaku
Bo liczy się wolność i robić to, czego nie wolno ponoć
Zachować dobro, ze złem walczyć jak Zorro

RELATED POST:   Szpaku – Mateusz Lyrics

Podbija dzieciak po fotę, mówi, że życie chujowe ma
Że moja muzyka mu daje nadzieję, że zarobi siano nie czyniąc zła
Że zbiera na studia i musi uciekać, bo czeka tam klient na niego
Pozdrawiam, chłopaku, szczerze życzę najlepszego

Spadłem jak Alf, prosto z nieba
Gadam w Twoim języku, ale dogadać się nie da (nie da)
Z armią Zergów, moją Kerrigan
Mamy plan, żeby zdobyć świat!
Spadłem jak Alf, prosto z nieba
Gadam w Twoim języku, ale dogadać się nie da (nie da)
Z armią Zergów, moją Kerrigan
Mamy plan, żeby zdobyć świat!

Alf Lyrics By Szpaku English Translation

They loved my sorrows – as without tears, it is a regression for them
I have the impression that my fans want me to collapse, record some tracks about it (sad)
I have had conflicts with everyone here, because I never gave a spit in the groats (no)
You ask what I think about the scene? That I could hit honest people with one stone
I can’t count the fires, because I’m a PR myself, boy
And maybe I can’t, but to me it’s honestly like talking while drunk
I can’t deal’e because I can’t talk to wh0res
I can’t follow your rules, I can’t be relaxed with you (nooo)
I still can’t do interviews, still spit on llamas (ha ha!)
I mean lamus, what will only be here when something is heard about you
I’m not a celebrity, away from the cameras, just from the muse of pitos
I sh!t on galas full of pokemons, freaks, villagers and bastards
For “Dzieci Duchy” I recorded clips for half a million here
And nothing from the sponsor, because I have one logo that I don’t like to cross with sh!t here
And I had the hay from “Atypowy” – there for 8k clips
“Różowa Pantera” is a freestyle in the stakes – as if someone asked if I was buried …

RELATED POST:   Szpaku – J$ Lyrics

I fell like an Alf, right out of heaven
I speak your language, but you can’t get along (can’t)
With the Zerg army, my Kerrigan
We have a plan to take the world!
I fell like an Alf, right out of heaven
I speak your language, but you can’t get along (can’t)
With the Zerg army, my Kerrigan
We have a plan to take the world!

I can’t talk on the phone (record a message after the beep)
That’s why I don’t have homies at a distance, that’s why I’m not like monsters to them
That is why I am a monster in a world that is destroyed by man
You got it All I do is do it against you
I often disagree with what you say about me, my dear listener
But I would be cut in here so you could say what you say, kid
Because what matters is freedom and doing what you are supposed to do
Keep good, fight evil like Zorro

He conquers the kid after a photo, says he has a sh!tty life
That my music gives him hope that he will earn hay without doing evil
That he is going to college and has to run away because a client is waiting for him there
Regards, boy, I sincerely wish you the best

I fell like an Alf, right out of heaven
I speak your language, but you can’t get along (can’t)
With the Zerg army, my Kerrigan
We have a plan to take the world!
I fell like an Alf, right out of heaven
I speak your language, but you can’t get along (can’t)
With the Zerg army, my Kerrigan
We have a plan to take the world!