MIKE DEAN – Earth To Michael Lyrics

MIKE DEAN Earth To Michael Lyrics

The human touch (Touch)

Taerg ylbanoitseuqnu snoitaerc esoht sekam tahw fo tirips eht erutpac ot elba eb reven lliw ti
Cisum dna tra fo skrow tcefrep etaerc ot elba eb yam .I.A elihw taht
Tbuod a fo wodahs a tuohtiw detartsnomed noititepmoc siht ,os dna
Srehto fo sluos dna traeh eht dehcuot taht gnihtemos otni ecneirepxe efil dna snoitome rieht gnilennahc rof desiarp erew srotaerc namuh eht