Gordon Koang – Australia Lyrics

Australia Lyrics By Gordon Koang

Liɛŋɛ duɔr ba̱ la̱t kɛ thom, cakɔ be̱n ca̱kɔ te̱kɛ juɔk kɛ pa̱y kɛ ruɔn rɛy muɔn Australia kɛ Nuär.

Northern Adelaide kɛnɛ Melbourne Brisbane cie̱ŋ nuäri thi̱n nhɔk na̱a̱th rɔ kɛl ba duɔr la la̱tkɛ kä ba tit yea̱

Ji we̱cda bä yɛ tiɛt nɛmɛ ji Me̱bourne, ji Adelaide ji Brisbane, ji päth, Ga̱a̱t Nuär yɛn dia̱l nhɔa̱kä yɛ ɛlɔŋ Nuäri kä Australia kɛn cäkɛ ŋa̱c agɔa̱ kɛn te̱kɛ kɛl ba duɔr la la̱tkɛ kä ba tit yea̱

Tɛkɛ rua̱c mi gɔa̱ mi ca la̱t ɛ mään cikɛ wëë yɛn nɛy tin ca̱a̱r bia̱ tiɛmnɛ mëë ca la̱r ɛ Koth nhia̱l mëë lärɛ Israel, cɛ kɛ jio̱k ii yɛn ba̱ yɛ na̱ŋ ni ro̱l mi na̱n mi lo̱ny ni liɛny kɛnɛ ca̱a̱k thi̱n kɛ tua̱ri. Tämɛ ci Koth yɛ no̱ŋ mun ɛmɛ Australia ɛ ro̱l mi na̱ŋ mi lo̱ny ni liɛth kɛnɛ ca̱a̱k thi̱n kɛ tua̱ri

Jin mi wii cia̱ŋ guɔr ɛ gɔa̱ kä ŋäthi Koth da̱n bi gɔykɛ ca̱m ni jidu bi ma̱l mathayɛ dhɔru ka̱n yɛnɛ cie̱kdu kɛ ga̱a̱tku bi gɔlu thia̱ŋ kɛ muc ti ŋua̱n kɛ puɔth ti ŋua̱n bi cie̱kdu duɔp lot bi ga̱a̱tku rua̱c li̱ŋ bi lɔcdu tɛɛth kɛ rundia̱l je̱k gɔyni cä bɛ la bumɛ

je̱k gɔyni cä bɛ la bumɛ
je̱k gɔyni cä bɛ la bumɛ
je̱k gɔyni cä bɛ la bumɛ
je̱k gɔyni cä bɛ la bumɛ