Eno Barony – Okay Lyrics

[Eno Barony – Okay Lyrics]

Hype lyrix ma me beat
Gangsters no dey fall in love
Cuz ebe love wey dey kill gangster
Shoot your shot
My time dey work faster
You see me way I dey ball
Mentu me fu meaa me sua nyansa
S3 me ne wo k) school no na ma b)n aa
3nkyer3 s3 ye nyin aa me nya sika

Alhamdulillah
Enter the zongo
Ask about me if you don’t know
Y3 na y3 kyer3 mo nea 3k))
Suliyan ki da aircon
When we were we where were you
Wonbu me aa menfa wo ny3 hwee
Na wo baa dab3in who born you

Wani efra anaa yen ka tsr3 wo
Shw3 me style boujie
See ma wrist and my watch boujie
See ma sH0es and my bag boujie
Think twice before you chat me

Cus I ‘m okaaaaaay okay
Abg3n3 me I day okay
Look at me I’m so okay
Aaaaaaah okay
Okay okaaaay okay
Abg3n3 me I day okay
Look at me I’m so okay
Aaaaaaah okay
Rasta man say him never seen a girl like me na me body no y3d3 sen weed
)y3 vegetarian nti )se mey3 sweet tes3 vegetable rasta boa wawi meet

Metuu kwain kakra bi shw3 s3 nia me color aba
Fresh as3 me y3 dada ba
Girl so fresh na )y3 whams ba
Gaye et) da bia ek)m nkoaa
Me nsa so nkapo
Chains agugu me kom me kyen dancehall king
Y3ti fie a y3wi kako nso yepie abontein aa 3ho na y3k) b) mo high key
Obi hu me a 3y3 no s3 ma dosti
Y3tswein me s3 me nb3 sorti

Y3se boafo) y3nao nso boafo) b3ba no na girls a shada ma shocke
Woaa wo b3 checke
Boujie
See ma wrist and my watch boujie
See ma sH0es and my bag boujie
Think twice before you chat me
Cuz I ‘m okaaaaaay okay
Abg3n3 me I day okay
Look at me I’m so okay
Aaaaaaah okay
Okay okaaaay okay
Abg3n3 me I dey okay

Look at me I’m still okay
Aaaaaaah okay
Cus I ‘m okaaaaaay okay
Abg3n3 me I dey okay
Look at me I’m so okay
Aaaaaaah okay
Okay okaaaay okay
Abg3n3 me I dey okay
Look at me I’m still okay
Aaaaaaah okay