Dr Tumi – Akekho Lyrics

Dr Tumi Akekho Lyrics

Unothando
(Unomusa)
Unomusa
Uyalalela
Aphendule
Uyangithanda
Uyangivikela
Uyangihola
Endleleni
(Angikaze ngi) Angikaze ngi-mbone
(Bon’ofana naye)Onje’ngawe
Nkosi yam (Nkosi yam)
(Angikaze ngii)Angikaze ngi-mbone
O onje’ngawe (onje’ngawe)
Nkosi yam

Ngiphepile
Ngisindile
Ekufeni
Ngenxa yakho
Manje ngiya kholwa
Ukuthi wangifela
Esiphambanweni

Ngiyabonga

Ah
Angikaze ngim-bone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone

O onje’ngawe
Nkosi yam

Wethembekile
Awu chinchi
Wena ulungile

Awu fane nabantu
Mananjalo
Nkosi yezulu

Akekho
Akekho
Akekho’njengawe
Angimbonanga
Angimbonanga
Akhekonje’ngawe
(Akekho) Akekho
Akekho

Akekho’njengawe
Angimbonanga
Angimbonanga
Akekho’njengawe

Wethembekile

Awu chinchi
Wena ulungile
Awu fane nabantu
Mananjalo
Nkosi yezulu

Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi ya-aaa-aaam

Dr Tumi Akekho Lyrics English Translation

He is loving
(Kind)
He is kind
He is listening
Answer
He loves me
He protects me
He leads me
On the way
(I have never been) I have never seen him
(Like him) Like you
My Lord (My Lord)
(I have never been) I have never seen him
He is like you (like you)
My Lord

I am safe
I survived
At death
Because of you
Now I’m going to believe
That he died for me
On the cross

Thank you

Ah
I’ve never seen him
Like you
My Lord
I’ve never seen him

He is like you
My Lord

He is faithful
What a change
You are right

They look like people
Mananjalo
Lord of heaven

There is no
There is no
There is no one like you
I did not see him
I did not see him
They don’t care about you
(None) None
There is no

RELATED POST:   The Fourth Man Lyrics By Dr Tumi

There is no one like you
I did not see him
I did not see him
There is no one like you

He is faithful

What a change
You are right
They look like people
Mananjalo
Lord of heaven

I’ve never seen him
Like you
My Lord
I’ve never seen him
Like you
My Lord
I’ve never seen him
Like you
My Lord
I’ve never seen him
Like you
Lord of aaa-aaam