Bankulli – Iye Lyrics

Iye Lyrics By Bankulli

Iye iye iye ye ni tiwa
Oluwa olufe ofe
Ife iye si wa

La t’orun mimo
Won ko Orin Ayo
Hossanah Ogo L’omako
Ninu ijo mimo

Iye iye iye ye ni tiwa
Oluwa olufe ofe
Ife iye si wa

La t’orun mimo
Won ko Orin Ayo
Hossanah Ogo L’omako
Ninu ijo mimo

La t’orun mimo
Won ko Orin Ayo
Hossanah Ogo L’omako
Ninu ijo mimo